Rättsligt meddelande

Denna information fastställer och reglerar de användningsvillkor, ansvarsbegränsningar och skyldigheter som användare av webbplatsen som publiceras under domännamnet bitcoinpedia.net antar och åtar sig att respektera.

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING

Den enkla och enkla användningen av webbplatsen ger dig som användare av webbplatsen, oavsett om du är en fysisk eller juridisk person, ett villkor som innebär att du accepterar alla klausuler och allmänna villkor i det juridiska meddelandet fullt ut, fullständigt och utan förbehåll. Om användaren inte godkänner klausulerna och användningsvillkoren i detta rättsliga meddelande ska han/hon avstå från att använda webbplatsen. Detta rättsliga meddelande kan ändras och uppdateras så att den version som publiceras av bitcoinpedia.net. kan vara annorlunda varje gång användaren går in på portalen. Användaren måste därför läsa det juridiska meddelandet varje gång du går in på sidan.

På webbplatsen ger bitcoinpedia.net användarna tillgång till och användning av olika innehåll som publiceras via Internet av bitcoinpedia.net eller av auktoriserade tredje parter.

Användaren är skyldig och förbinder sig att använda webbplatsen och dess innehåll i enlighet med gällande lagstiftning, det juridiska meddelandet och alla andra meddelanden eller instruktioner som kommer till användarens kännedom, antingen genom detta juridiska meddelande eller någon annanstans i det innehåll som utgör webbplatsen, samt i enlighet med reglerna för samexistens, moral och allmänt accepterad god sed. Användaren samtycker och åtar sig därför att INTE använda något av innehållet för olagliga syften eller effekter som är förbjudna i det juridiska meddelandet eller enligt lag, som skadar andras rättigheter och intressen, eller på något sätt skada, inaktivera, överbelasta, försämra eller hindra den normala användningen av innehållet, datorutrustning eller dokument, filer och alla typer av innehåll som lagras på datorutrustning som ägs eller kontrakteras av bitcoinpedia.net, andra användare eller andra internetanvändare (hårdvara och mjukvara).

Användaren samtycker till och förbinder sig att inte överföra, sprida eller tillgängliggöra någon form av material som finns på webbplatsen, såsom information, text, data, innehåll, meddelanden, grafik, ritningar, ljud- och/eller bildfiler, fotografier, inspelningar, programvara, logotyper, varumärken, ikoner, teknik, fotografier, programvara, länkar, grafisk design och källkoder, eller annat material som användaren har tillgång till i egenskap av användare av webbplatsen, utan att denna lista är uttömmande. I enlighet med ovanstående får användaren inte heller:

  • – Reproducera, kopiera, distribuera, göra tillgängligt eller på annat sätt offentligt kommunicera, omvandla eller ändra innehållet, om inte bitcoinpedia har gett sitt uttryckliga skriftliga tillstånd. net, som är ägare till motsvarande rättigheter, eller om detta är lagligt tillåtet.
  • – Ta bort, manipulera eller på något sätt ändra upphovsrätts- och andra uppgifter som identifierar bitcoinpedia.net eller dess ägare, fingeravtryck och/eller digitala identifierare eller andra tekniska medel som fastställts för att känna igen dem.

Användaren ska avstå från att erhålla eller ens försöka erhålla Innehållet genom att använda andra medel eller förfaranden än de som i förekommande fall har gjorts tillgängliga för detta ändamål eller har angetts för detta ändamål på de webbsidor där Innehållet finns eller, i allmänhet, de som normalt används på Internet för detta ändamål, under förutsättning att de inte medför en risk för skada eller avstängning av Webbplatsen och/eller Innehållet.

INTELLECTUELL ÄGENDOM

Alla varumärken, handelsnamn eller logotyper av alla slag som förekommer på webbplatsen tillhör bitcoinpedia.net eller, i förekommande fall, tredje part som har godkänt användningen av dem, utan att det ska uppfattas som att användningen av eller tillträdet till portalen och/eller innehållet ger användaren någon rättighet till ovannämnda varumärken, handelsnamn och/eller logotyper, och utan att det ska uppfattas som att någon av de exploateringsrättigheter som existerar eller kan existera till nämnda innehåll har överförts till användaren. Innehållet är också bitcoinpedia.net:s immateriella egendom, eller i förekommande fall tredje part, och därför ägs immateriella rättigheter av bitcoinpedia.net, eller tredje part som har godkänt deras användning, som har ensamrätt att utnyttja dem på alla sätt, särskilt rätten till reproduktion, distribution, offentlig kommunikation och omvandling. Otillåten användning av informationen på denna webbplats samt brott mot immateriella eller industriella rättigheter hos bitcoinpedia.net eller tredje part som ingår i webbplatsen och som har överfört innehåll kommer att ge upphov till lagstadgat ansvar.

HYPERLÄNKAR

De personer som har för avsikt att upprätta hyperlänkar mellan sin webbplats och Webbplatsen måste iaktta och uppfylla följande villkor:

  • – Förhandstillstånd krävs inte när hyperlänken endast ger tillgång till startsidan, men inte får återge den på något sätt. Alla andra former av hyperlänkar kräver uttryckligt och otvetydigt skriftligt tillstånd från bitcoinpedia.net
  • – Inga ramar får skapas med webbsidorna eller på webbsidorna på bitcoinpedia.net
  • – Inga falska, felaktiga eller stötande uttalanden eller indikationer får göras om bitcoinpedia. net, dess direktörer, anställda eller medarbetare, eller av de personer som är relaterade till webbplatsen av någon anledning, eller av användarna av webbplatsen, eller av det innehåll som tillhandahålls.
  • – Det ska inte sägas eller underförstås att bitcoinpedia. net har godkänt hyperlänken eller att den på något sätt har övervakat eller tagit på sig det innehåll som erbjuds eller görs tillgängligt på den webbsida där hyperlänken är etablerad.
  • – Den webbsida där hyperlänken är etablerad får endast innehålla det som är absolut nödvändigt för att identifiera målet för hyperlänken.
  • – Webbsidan där hyperlänken är etablerad får inte innehålla information eller innehåll som är olagligt, strider mot moral och allmänt accepterade goda seder och allmän ordning, och inte heller innehåll som strider mot tredje parts rättigheter.

Vidareplatsen innehåller länkar till produkter i olika leverantörers onlinebutiker. Specifikt är dessa länkar associerade med Amazons affiliateprogram:

bitcoinpedia.net deltar i Amazons EU-associeringsprogram, ett affiliateprogram som är utformat för att tillhandahålla ett sätt för webbplatser att tjäna annonseringsavgifter genom att annonsera och länka till Amazon.es.

Affiliateprogram är avtal där webbplatsen får en liten provision varje gång en användare köper en produkt som webbplatsen hänvisar till.

Affiliatesystemet har ingen inverkan på produktens slutpris för användaren, priset är detsamma om du köper den via en länk från denna webbplats eller om du köper den genom att gå direkt till webbutiken.

SIDANS TILLGÄNGLIGHET

bitcoinpedia.net garanterar inte att det inte kommer att förekomma några avbrott eller fel i åtkomsten till webbplatsen, dess innehåll, eller att den är uppdaterad, även om den kommer att göra sitt bästa för att undvika, korrigera eller uppdatera dem. Därför är bitcoinpedia.net inte ansvarig för eventuella skador av något slag som orsakats användaren till följd av fel eller avbrott i telenät som orsakar avbrott, avbrytande eller avbrott i portaltjänsten under tillhandahållandet av samma eller tidigare.

bitcoinpedia. net utesluter, med de undantag som anges i gällande lagstiftning, allt ansvar för skador av något slag som kan bero på bristande tillgänglighet, kontinuitet eller kvalitet i driften av webbplatsen och innehållet, på att förväntningarna på användbarhet som användarna kan ha gett webbplatsen och innehållet inte uppfylls.

Funktionen för de hyperlänkar som förekommer på denna webbplats är uteslutande att informera användaren om förekomsten av andra webbplatser som innehåller information i ämnet. Dessa hyperlänkar utgör inte några förslag eller rekommendationer.

bitcoinpedia.net ansvarar inte för innehållet på dessa länkade sidor, hyperlänkarnas funktion eller användbarhet eller resultatet av dessa länkar, och garanterar inte heller avsaknaden av virus eller andra element i dem som kan orsaka förändringar i användarens datorsystem (hårdvara och mjukvara), dokument eller filer, vilket utesluter allt ansvar för skador av något slag som orsakas användaren av denna anledning.

Access till webbplatsen innebär inte någon skyldighet för bitcoinpedia.net att kontrollera frånvaron av virus, maskar eller andra skadliga datorelement. Det är upp till användaren, i vilket fall som helst, tillgången till lämpliga verktyg för att upptäcka och desinficera skadliga datorprogram, därför, bitcoinpedia. net ansvarar inte för eventuella säkerhetsfel som kan uppstå under tillhandahållandet av tjänsten på webbplatsen, och inte heller för eventuella skador som kan orsakas på användarens eller tredje parts datorsystem (hårdvara och programvara), filer eller dokument som lagras där, till följd av förekomsten av virus i användarens dator som används för att ansluta till tjänsterna och innehållet på webben, en funktionsstörning i webbläsaren eller användning av föråldrade versioner av samma.

SIDEKVALITET

Med tanke på den dynamiska och föränderliga miljön för den information och de tjänster som tillhandahålls via webbplatsen gör bitcoinpedia.net sitt bästa, men kan inte garantera att innehållet är fullständigt sanningsenligt, korrekt, tillförlitligt, användbart och/eller aktuellt. Informationen på de sidor som utgör denna portal är endast avsedd för informations-, rådgivnings-, upplysnings- och reklamsyften.

BEGRÄNSNING AV ANSVAR

bitcoinpedia.net utesluter allt ansvar för de beslut som användaren kan fatta utifrån denna information, liksom för eventuella tryckfel som kan finnas i dokumenten och grafiken på webbplatsen. Informationen är föremål för eventuella periodiska ändringar utan föregående meddelande av dess innehåll på grund av expansion, förbättring, korrigering eller uppdatering av innehållet.

ANMÄLJNINGAR

Alla meddelanden och kommunikationer från bitcoinpedia.net till Användaren som görs på något sätt ska anses vara effektiva för alla ändamål.

Innehållets otillgänglighet

Tjänsten på webbplatsen och innehållet är i princip av obestämd varaktighet. bitcoinpedia.net har dock rätt att när som helst avsluta eller avbryta tillhandahållandet av tjänsten på webbplatsen och/eller något av innehållet. När det är rimligt möjligt kommer bitcoinpedia.net att meddela i förväg om uppsägning eller avstängning av webbplatsen.

SKYDDNING AV PERSONUPPGIFTER

bitcoinpedia. net är medveten om vikten av att skydda personuppgifter och har därför infört en databehandlingspolicy som syftar till att ge maximal säkerhet vid användning och insamling av sådana uppgifter, säkerställa att gällande bestämmelser i ämnet följs och göra denna policy till en av grundpelarna i enhetens verksamhet. När du surfar på webbplatsen bitcoinpedia.net kan du bli ombedd att lämna personuppgifter via olika formulär som tillhandahålls för detta ändamål. Sådana uppgifter kommer att ingå i de relevanta filerna beroende på det specifika och specifika syfte för vilket de samlas in.

Den allmänna villkoren för att ingå avtal om tjänsterna hos bitcoinpedia.net, innehåller också egenskaperna och arten av den behandling av uppgifter som kommer att utvecklas av samma i händelse av att någon av dem är kontrakterad. Å andra sidan har bitcoinpedia.net genomfört nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra förlust, missbruk, ändring, obehörig åtkomst och stöld av personuppgifter som intresserade parter kan lämna som ett resultat av åtkomst till de olika delarna av webbplatsen bitcoinpedia. net, med tillämpning av de säkerhetsåtgärder som anges i kungligt dekret 1720/2007 av den 21 december, som godkänner bestämmelserna för utveckling av den organiska lagen 15/1999 av den 13 december om skydd av personuppgifter.

Alla upphovsrätter är förbehållna enligt lagar och internationella avtal om immateriella rättigheter. Kopiering, reproduktion eller spridning, helt eller delvis, på vilket sätt som helst är uttryckligen förbjudet.