teisinis pranešimas

Šia informacija nustatomos ir reglamentuojamos naudojimo sąlygos, atsakomybės apribojimai ir įsipareigojimai, kuriuos domeno pavadinimu bitcoinpedia.net paskelbtos svetainės naudotojai prisiima ir įsipareigoja vykdyti.

VARTOJIMO SĄLYGOS

Paprastas ir paprastas naudojimasis Svetaine suteikia Svetainės naudotojo, fizinio ar juridinio asmens, statusą ir būtinai reiškia visišką, pilną ir besąlygišką sutikimą su visomis ir kiekviena iš Teisiniame pranešime pateiktų nuostatų ir bendrųjų sąlygų. Jei Vartotojas nesutinka su šio Teisinio pranešimo nuostatomis ir naudojimo sąlygomis, jis turi susilaikyti nuo naudojimosi Svetaine. Šis teisinis pranešimas gali būti keičiamas ir atnaujinamas, todėl bitcoinpedia.net. paskelbta versija gali skirtis kiekvieną kartą, kai Vartotojas apsilanko Portale. Todėl Vartotojas privalo perskaityti Teisinį pranešimą kiekvieną kartą, kai lankosi Puslapyje.

Pagal Svetainę bitcoinpedia.net suteikia Vartotojams prieigą ir galimybę naudotis įvairiu turiniu, kurį internete skelbia bitcoinpedia.net arba įgaliotos trečiosios šalys.

Vartotojas privalo ir įsipareigoja naudotis Svetaine ir Turiniu laikydamasis galiojančių teisės aktų, Teisinio pranešimo ir visų kitų jam žinomų pranešimų ar nurodymų, pateiktų per šį teisinį pranešimą arba kitur Svetainę sudarančiame Turinyje, taip pat sugyvenimo, moralės ir visuotinai priimtinų gerų papročių taisyklių. Šiuo tikslu Vartotojas sutinka ir įsipareigoja NENAUDOTI jokio Turinio neteisėtiems tikslams ar poveikiui, uždraustam Teisiniame pranešime ar įstatymuose, kenkiančiam kitų asmenų teisėms ir interesams, arba bet kokiu būdu sugadinti, išjungti, apsunkinti, pakenkti ar trukdyti normaliam Turinio, kompiuterinės įrangos ar dokumentų, failų ir visų rūšių turinio, saugomo bet kokioje bitcoinpedia.net, kitų Vartotojų ar bet kurio interneto vartotojo turimoje ar užsakytoje kompiuterinėje įrangoje (techninėje ir programinėje įrangoje), naudojimui.

Vartotojas sutinka ir įsipareigoja neperduoti, neplatinti ir nedaryti prieinamos tretiesiems asmenims jokios Svetainėje esančios medžiagos, tokios kaip informacija, tekstas, duomenys, turinys, pranešimai, grafika, brėžiniai, garso ir (arba) vaizdo failai, nuotraukos, įrašai, programinė įranga, logotipai, prekių ženklai, piktogramos, technologijos, nuotraukos, programinė įranga, nuorodos, grafinis dizainas ir išeities kodai, ar bet kokia kita medžiaga, su kuria jis gali susipažinti kaip Svetainės vartotojas, tačiau šis sąrašas nėra baigtinis. Taip pat, remdamasis tuo, kas išdėstyta pirmiau, Vartotojas negali:

  • – atgaminti, kopijuoti, platinti, padaryti prieinamą ar bet kokiu kitu būdu viešai skelbti, transformuoti ar modifikuoti Turinio, nebent būtų gautas aiškus raštiškas „bitcoinpedia” leidimas. net, kuris yra atitinkamų teisių savininkas, arba jei tai leidžiama pagal įstatymą.
  • – Ištrinti, manipuliuoti ar bet kokiu būdu keisti autorių teisių ir kitus duomenis, nurodančius bitcoinpedia.net ar jos savininkų teisių rezervavimą, pirštų atspaudus ir (arba) skaitmeninius identifikatorius ar bet kokias kitas technines priemones, nustatytas jiems atpažinti.

Vartotojas privalo susilaikyti nuo Turinio gavimo ar net bandymo jį gauti kitomis priemonėmis ar procedūromis nei tos, kurios, priklausomai nuo konkretaus atvejo, buvo pateiktos šiuo tikslu arba nurodytos šiam tikslui tinklalapiuose, kuriuose yra Turinys, arba apskritai tos, kurios paprastai naudojamos internete šiam tikslui, jei jos nekelia Svetainės ir (arba) Turinio sugadinimo ar išjungimo pavojaus.

INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

Visi Svetainėje esantys bet kokios rūšies prekių ženklai, prekių pavadinimai ar logotipai yra bitcoinpedia.net arba, jei reikia, trečiųjų šalių, kurios leido juos naudoti, nuosavybė, nesuprantant, kad naudojimasis portalu ir (arba) turiniu ar prieiga prie jo suteikia Vartotojui bet kokias teises į minėtus prekių ženklus, prekių pavadinimus ir (arba) logotipus, ir nesuprantant, kad Vartotojui nebuvo perduotos jokios teisės į minėto turinio naudojimą, kurios egzistuoja ar gali egzistuoti. Taip pat turinys yra bitcoinpedia.net arba prireikus trečiųjų šalių intelektinė nuosavybė, todėl intelektinės nuosavybės teisės priklauso bitcoinpedia.net, arba trečiosioms šalims, kurios leido juos naudoti, turinčioms išimtines teises juos naudoti bet kokiu būdu, visų pirma teisę atgaminti, platinti, viešai skelbti ir transformuoti. Neteisėtas šioje svetainėje esančios informacijos naudojimas, taip pat bet koks bitcoinpedia.net ar trečiųjų šalių, įtrauktų į svetainę ir perdavusių turinį, intelektinės ar pramoninės nuosavybės teisių pažeidimas užtrauks teisiškai nustatytą atsakomybę.

HIPERLINKOS

Asmenys, ketinantys sukurti hipersaitus tarp savo interneto svetainės ir Svetainės, privalo laikytis šių sąlygų ir jų laikytis:

  • – Išankstinis leidimas nereikalingas, kai hipersaitu galima patekti tik į pagrindinį puslapį, bet jokiu būdu negalima jo atkurti. Bet kokiai kitai hipersaitų formai reikia aiškaus ir nedviprasmiško raštiško bitcoinpedia.net leidimo
  • – Su bitcoinpedia.net tinklalapiais arba ant jų neturi būti kuriami jokie rėmeliai
  • – Apie bitcoinpedia.net neturi būti pateikiami jokie melagingi, netikslūs ar įžeidžiantys teiginiai ar nuorodos. net, jos direktorių, darbuotojų ar bendradarbių, arba asmenų, kurie dėl kokių nors priežasčių yra susiję su Svetaine, arba Svetainės vartotojų, arba pateikto turinio.
  • – Neturi būti teigiama ar numanoma, kad bitcoinpedia. net leido naudoti Hiperlinką arba kad ji prižiūrėjo ar kaip nors prisiėmė tinklalapyje, kuriame sukurta Hiperlinka, siūlomą ar pateikiamą turinį.
  • – Tinklalapyje, kuriame sukurta Hiperlinka, gali būti pateikiama tik tai, kas būtina Hiperlinkos paskirties vietai nustatyti.
  • – Tinklalapyje, kuriame yra sukurta Hipersaitas, negali būti informacijos ar turinio, kuris yra neteisėtas, prieštaraujantis moralei ir visuotinai priimtiems geriems papročiams bei viešajai tvarkai, taip pat negali būti turinio, pažeidžiančio trečiųjų šalių teises.

Svetainėje yra nuorodų į įvairių tiekėjų internetinėse parduotuvėse esančius produktus. Konkrečiai šios nuorodos yra susijusios su „Amazon” partnerių programa:

bitcoinpedia.net dalyvauja „Amazon EU Associates” programoje, partnerių reklamos programoje, skirtoje suteikti svetainėms galimybę uždirbti reklamos mokesčius reklamuojant ir pateikiant nuorodas į Amazon.es.

Partnerių programos – tai susitarimai, pagal kuriuos svetainė gauna nedidelį komisinį mokestį kiekvieną kartą, kai vartotojas įsigyja svetainėje nurodytą produktą.

Partnerių sistema neturi jokios įtakos galutinei produkto kainai vartotojui, kaina yra tokia pati, jei perkate produktą naudodamiesi nuoroda iš šios svetainės arba jei perkate jį tiesiogiai prisijungę prie internetinės parduotuvės.

Svetainės prieinamumas

bitcoinpedia.net negarantuoja, kad nebus prieigos prie Svetainės, jos Turinio sutrikimų ar klaidų ir kad jis bus atnaujintas, nors dės visas pastangas, kad jų išvengtų, ištaisytų ar atnaujintų. Todėl bitcoinpedia.net neatsako už bet kokią žalą, padarytą Vartotojui dėl telekomunikacijų tinklų gedimų ar atsijungimų, dėl kurių portalo paslauga sustabdoma, atšaukiama ar nutraukiama jos teikimo metu arba prieš tai.

bitcoinpedia. net netaiko jokios atsakomybės, išskyrus galiojančiuose teisės aktuose numatytas išimtis, už bet kokią žalą, kuri gali atsirasti dėl to, kad Svetainė ir jos turinys yra neprieinamas, nepertraukiamas ar nekokybiškas, kad neišsipildė naudingumo lūkesčiai, kuriuos vartotojai galėjo sieti su Svetaine ir jos turiniu.

Šioje Svetainėje pateikiamų hipersaitų funkcija yra tik informuoti vartotoją apie kitas Svetaines, kuriose yra informacijos šia tema. Šios hipersaitai nėra joks pasiūlymas ar rekomendacija.

bitcoinpedia.net neatsako už šių susietų puslapių turinį, hipersaitų veikimą, naudingumą ar šių nuorodų rezultatus, taip pat negarantuoja, kad juose nėra virusų ar kitų elementų, galinčių sukelti naudotojo kompiuterinės sistemos (techninės ir programinės įrangos), dokumentų ar failų pakitimus, ir neprisiima jokios atsakomybės už bet kokią dėl šios priežasties naudotojui padarytą žalą.

Prieiga prie Svetainės nereiškia, kad bitcoinpedia.net įsipareigoja kontroliuoti, kad joje nebūtų virusų, kirminų ar kitų kenksmingų kompiuterinių elementų. Tai priklauso nuo vartotojo, bet kuriuo atveju, tinkamų priemonių, skirtų aptikti ir dezinfekuoti kenksmingų kompiuterinių programų prieinamumą, todėl, bitcoinpedia. net neatsako už bet kokias galimas saugumo klaidas, kurios gali atsirasti teikiant Svetainės paslaugas, taip pat už bet kokią galimą žalą, kuri gali būti padaryta naudotojo ar trečiųjų šalių kompiuterinei sistemai (techninei ir programinei įrangai), joje saugomiems failams ar dokumentams dėl virusų buvimo naudotojo kompiuteryje, naudojamame prisijungimui prie Svetainės paslaugų ir turinio, naršyklės veikimo sutrikimų ar pasenusių jos versijų naudojimo.

Svetainės kokybė

Atsižvelgiant į dinamišką ir besikeičiančią Svetainėje teikiamos informacijos ir paslaugų aplinką, bitcoinpedia.net deda visas pastangas, tačiau negarantuoja visiško turinio teisingumo, tikslumo, patikimumo, naudingumo ir (arba) savalaikiškumo. Šį portalą sudarančiuose puslapiuose pateikiama informacija yra tik informacinio, patariamojo, pažintinio ir reklaminio pobūdžio.

Atsakomybės apribojimas

bitcoinpedia.net neprisiima jokios atsakomybės už sprendimus, kuriuos Vartotojas gali priimti remdamasis šia informacija, taip pat už galimas spausdinimo klaidas, kurios gali būti Svetainės dokumentuose ir grafikoje. Informacija gali būti periodiškai keičiama iš anksto nepranešus apie jos turinio pakeitimus dėl turinio išplėtimo, tobulinimo, taisymo ar atnaujinimo.

Pranešimai

Visi bitcoinpedia.net bet kokiomis priemonėmis pateikti pranešimai ir pranešimai Vartotojui laikomi galiojančiais visais tikslais.

SAVITARNIO TURINIO NUTRAUKIMAS

Svetainės paslaugų ir Turinio teikimas iš esmės yra neribotos trukmės.Tačiau bitcoinpedia.net turi teisę bet kuriuo metu nutraukti arba sustabdyti Svetainės paslaugų ir (arba) bet kurio Turinio teikimą. Kai tai pagrįstai įmanoma, bitcoinpedia.net iš anksto praneš apie Svetainės veiklos nutraukimą ar sustabdymą.

Asmens duomenų apsauga

bitcoinpedia. net supranta asmens duomenų privatumo svarbą, todėl įgyvendino duomenų tvarkymo politiką, kuria siekiama užtikrinti maksimalų tokių duomenų naudojimo ir rinkimo saugumą, užtikrinti, kad būtų laikomasi šiuo klausimu galiojančių teisės aktų, ir padaryti šią politiką vienu iš pagrindinių subjekto veiklos krypčių ramsčių. Naršant bitcoinpedia.net svetainėje jūsų gali būti paprašyta pateikti asmens duomenis naudojant įvairias tam skirtas formas. Tokie duomenys bus atitinkamų failų dalis, priklausomai nuo konkretaus ir specifinio tikslo, dėl kurio jie renkami.

Taip pat bendrosiose bitcoinpedia.net, paslaugų užsakymo sąlygose yra nurodytos duomenų tvarkymo charakteristikos ir pobūdis, kurie bus sukurti tuo pačiu atveju, jei bus sudaryta bet kuri iš jų. Kita vertus, bitcoinpedia.net įgyvendino būtinas technines ir organizacines priemones, kad būtų užkirstas kelias asmens duomenų, kuriuos suinteresuotos šalys gali pateikti dėl prieigos prie įvairių svetainės skyrių, praradimui, netinkamam naudojimui, pakeitimui, neteisėtai prieigai ir vagystei bitcoinpedia. net, taikant saugumo priemones, numatytas gruodžio 21 d. Karališkajame dekrete 1720/2007, kuriuo patvirtinamos gruodžio 13 d. Organinio įstatymo 15/1999 dėl asmens duomenų apsaugos tobulinimo taisyklės.

Visos autorių teisės saugomos pagal intelektinės nuosavybės įstatymus ir tarptautines sutartis. Kopijuoti, atgaminti ar platinti visą ar dalį bet kokiomis priemonėmis aiškiai draudžiama.