Νομική ειδοποίηση

Οι παρούσες πληροφορίες καθορίζουν και διέπουν τους όρους χρήσης, τους περιορισμούς ευθύνης και τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν και δεσμεύονται να τηρούν οι χρήστες του ιστότοπου που δημοσιεύεται με το όνομα τομέα bitcoinpedia.net.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η απλή και μόνο χρήση της Ιστοσελίδας παρέχει την ιδιότητα του χρήστη της Ιστοσελίδας, είτε πρόκειται για φυσικό είτε για νομικό πρόσωπο, και συνεπάγεται απαραιτήτως την πλήρη, ολοκληρωμένη και ανεπιφύλακτη αποδοχή κάθε ρήτρας και γενικού όρου που περιλαμβάνεται στη Νομική Σημείωση. Εάν ο Χρήστης δεν συμφωνεί με τις ρήτρες και τους όρους χρήσης της παρούσας Νομικής Ειδοποίησης, οφείλει να απέχει από τη χρήση της Ιστοσελίδας. Η παρούσα Νομική ειδοποίηση υπόκειται σε αλλαγές και ενημερώσεις, έτσι ώστε η έκδοση που δημοσιεύεται από το bitcoinpedia.net. μπορεί να διαφέρει κάθε φορά που ο Χρήστης αποκτά πρόσβαση στην Πύλη. Ως εκ τούτου, ο Χρήστης πρέπει να διαβάζει τη Νομική ειδοποίηση κάθε φορά που αποκτά πρόσβαση στη Σελίδα.

Μέσω της Ιστοσελίδας, το bitcoinpedia.net παρέχει στους Χρήστες πρόσβαση και χρήση διαφόρων περιεχομένων που δημοσιεύονται μέσω του Διαδικτύου από το bitcoinpedia.net ή από εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη.

Ο Χρήστης υποχρεούται και αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο και τα Περιεχόμενα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τη Νομική Διακήρυξη και κάθε άλλη ανακοίνωση ή οδηγία που περιέρχεται σε γνώση του, είτε μέσω της παρούσας νομικής διακήρυξης είτε αλλού εντός των Περιεχομένων που απαρτίζουν τον Ιστότοπο, καθώς και με τους κανόνες της συνύπαρξης, τα χρηστά ήθη και τα γενικά αποδεκτά χρηστά ήθη. Για το σκοπό αυτό, ο Χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ΜΗΝ χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε από το Περιεχόμενο για παράνομους σκοπούς ή αποτελέσματα, που απαγορεύονται στη Νομική Σημείωση ή από το νόμο, που βλάπτουν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα άλλων, ή με οποιονδήποτε τρόπο να βλάψει, να απενεργοποιήσει, να επιβαρύνει, να βλάψει ή να εμποδίσει την κανονική χρήση του Περιεχομένου, του εξοπλισμού υπολογιστών ή των εγγράφων, των αρχείων και κάθε είδους περιεχομένου που είναι αποθηκευμένα σε οποιονδήποτε εξοπλισμό υπολογιστών που ανήκει ή έχει συμβληθεί από το bitcoinpedia.net, άλλους Χρήστες ή οποιονδήποτε χρήστη του Διαδικτύου (υλικό και λογισμικό).

Ο Χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην μεταδίδει, διαδίδει ή καθιστά διαθέσιμο σε τρίτους οποιοδήποτε είδος υλικού που περιέχεται στον Ιστότοπο, όπως πληροφορίες, κείμενα, δεδομένα, περιεχόμενο, μηνύματα, γραφικά, σχέδια, αρχεία ήχου ή/και εικόνας, φωτογραφίες, ηχογραφήσεις, λογισμικό, λογότυπα, εμπορικά σήματα, εικονίδια, τεχνολογία, φωτογραφίες, λογισμικό, συνδέσμους, γραφιστικό σχεδιασμό και πηγαίους κώδικες ή οποιοδήποτε άλλο υλικό στο οποίο έχει πρόσβαση ως Χρήστης του Ιστότοπου, χωρίς ο κατάλογος αυτός να είναι εξαντλητικός. Ομοίως, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο Χρήστης δεν μπορεί:

  • – Να αναπαράγει, να αντιγράφει, να διανέμει, να διαθέτει ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να κοινοποιεί δημόσια, να μετατρέπει ή να τροποποιεί τα Περιεχόμενα, εκτός εάν έχει λάβει τη ρητή γραπτή άδεια του bitcoinpedia. net, ο οποίος είναι ο κάτοχος των αντίστοιχων δικαιωμάτων, ή αν αυτό επιτρέπεται νομικά.
  • – Διαγραφή, χειραγώγηση ή με οποιονδήποτε τρόπο αλλοίωση των δεδομένων πνευματικών δικαιωμάτων και άλλων στοιχείων που προσδιορίζουν την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του bitcoinpedia.net ή των ιδιοκτητών του, των δακτυλικών αποτυπωμάτων ή/και των ψηφιακών αναγνωριστικών ή οποιουδήποτε άλλου τεχνικού μέσου που έχει καθιερωθεί για την αναγνώρισή τους.

Ο Χρήστης οφείλει να απέχει από την απόκτηση ή ακόμη και από την προσπάθεια απόκτησης των Περιεχομένων με τη χρήση μέσων ή διαδικασιών διαφορετικών από εκείνες που, κατά περίπτωση, έχουν διατεθεί για τον σκοπό αυτό ή έχουν υποδειχθεί για τον σκοπό αυτό στις ιστοσελίδες όπου βρίσκονται τα Περιεχόμενα ή, γενικά, εκείνες που χρησιμοποιούνται συνήθως στο Διαδίκτυο για τον σκοπό αυτό, υπό την προϋπόθεση ότι δεν ενέχουν κίνδυνο ζημίας ή απενεργοποίησης του δικτυακού τόπου ή/και των Περιεχομένων.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Όλα τα εμπορικά σήματα, οι εμπορικές ονομασίες ή τα λογότυπα κάθε είδους που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα αποτελούν ιδιοκτησία του bitcoinpedia.net ή, κατά περίπτωση, τρίτων μερών που έχουν εξουσιοδοτήσει τη χρήση τους, χωρίς να νοείται ότι η χρήση ή η πρόσβαση στην Πύλη και/ή στα Περιεχόμενα αποδίδει στον Χρήστη οποιοδήποτε δικαίωμα επί των προαναφερθέντων εμπορικών σημάτων, εμπορικών ονομασιών και/ή λογοτύπων και χωρίς να νοείται ότι κανένα από τα δικαιώματα εκμετάλλευσης που υπάρχουν ή ενδέχεται να υπάρχουν επί των εν λόγω Περιεχομένων δεν έχει μεταβιβαστεί στον Χρήστη. Ομοίως, τα Περιεχόμενα αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του bitcoinpedia.net, ή τρίτων κατά περίπτωση, ως εκ τούτου, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ανήκουν στο bitcoinpedia.net, ή σε τρίτους που έχουν εξουσιοδοτήσει τη χρήση τους, οι οποίοι έχουν τα αποκλειστικά δικαιώματα εκμετάλλευσης με οποιονδήποτε τρόπο και, ιδίως, τα δικαιώματα αναπαραγωγής, διανομής, δημόσιας επικοινωνίας και μετατροπής. Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο, καθώς και οποιαδήποτε παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας του bitcoinpedia.net ή τρίτων μερών που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο και έχουν μεταφέρει περιεχόμενο, θα δημιουργήσει τις νομικά καθιερωμένες ευθύνες.

ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Τα πρόσωπα που προτίθενται να δημιουργήσουν υπερσυνδέσμους μεταξύ του δικτυακού τους τόπου και της Ιστοσελίδας πρέπει να τηρούν και να συμμορφώνονται με τους ακόλουθους όρους:

  • – Δεν απαιτείται προηγούμενη άδεια όταν ο υπερσύνδεσμος επιτρέπει μόνο την πρόσβαση στην αρχική σελίδα, αλλά δεν μπορεί να την αναπαράγει με οποιονδήποτε τρόπο. Οποιαδήποτε άλλη μορφή Υπερσύνδεσης απαιτεί τη ρητή και κατηγορηματική γραπτή άδεια του bitcoinpedia.net
  • – Δεν επιτρέπεται η δημιουργία πλαισίων (frames) με τις ιστοσελίδες ή στις ιστοσελίδες του bitcoinpedia.net
  • – Δεν επιτρέπεται να γίνονται ψευδείς, ανακριβείς ή προσβλητικές δηλώσεις ή ενδείξεις σχετικά με το bitcoinpedia. net, των διευθυντών, των υπαλλήλων ή των συνεργατών της, ή των προσώπων που σχετίζονται με την Ιστοσελίδα για οποιονδήποτε λόγο, ή των χρηστών της Ιστοσελίδας, ή του περιεχομένου που παρέχεται.
  • – Δεν δηλώνεται ούτε υπονοείται ότι η bitcoinpedia. net έχει εγκρίνει τον Υπερσύνδεσμο ή ότι έχει επιβλέψει ή αναλάβει με οποιονδήποτε τρόπο τα Περιεχόμενα που προσφέρονται ή διατίθενται στην ιστοσελίδα στην οποία έχει δημιουργηθεί ο Υπερσύνδεσμος.
  • – Η ιστοσελίδα στην οποία έχει δημιουργηθεί ο Υπερσύνδεσμος μπορεί να περιέχει μόνο τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία για τον προσδιορισμό του προορισμού του Υπερσυνδέσμου.
  • – Η ιστοσελίδα στην οποία έχει δημιουργηθεί ο Υπερσύνδεσμος δεν πρέπει να περιέχει πληροφορίες ή περιεχόμενο παράνομο, αντίθετο προς τα χρηστά ήθη και τα γενικά αποδεκτά ήθη και έθιμα και τη δημόσια τάξη, ούτε περιεχόμενο που αντιβαίνει σε δικαιώματα τρίτων.

Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει συνδέσμους προς προϊόντα στα ηλεκτρονικά καταστήματα διαφόρων προμηθευτών. Συγκεκριμένα, αυτοί οι σύνδεσμοι σχετίζονται με το πρόγραμμα συνεργατών της Amazon:

Η ιστοσελίδα bitcoinpedia.net συμμετέχει στο πρόγραμμα συνεργατών της Amazon EU, ένα διαφημιστικό πρόγραμμα συνεργατών που έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους ιστότοπους τη δυνατότητα να κερδίζουν διαφημιστικές αμοιβές μέσω διαφημίσεων και συνδέσμων προς την Amazon.es.

Τα προγράμματα συνεργατών είναι συμφωνίες με τις οποίες ο ιστότοπος λαμβάνει μια μικρή προμήθεια κάθε φορά που ένας χρήστης αγοράζει ένα προϊόν που αναφέρεται από τον ιστότοπο.

Το σύστημα συνεργατών δεν έχει καμία επίπτωση στην τελική τιμή του προϊόντος για τον χρήστη, η τιμή είναι η ίδια αν το αγοράσετε μέσω ενός συνδέσμου από αυτόν τον ιστότοπο ή αν το αγοράσετε με απευθείας πρόσβαση στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Τοbitcoinpedia.net δεν εγγυάται ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές ή σφάλματα στην πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, στα Περιεχόμενά της, ούτε ότι είναι ενημερωμένα, αν και θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποφυγή, διόρθωση ή ενημέρωσή τους. Ως εκ τούτου, το bitcoinpedia.net δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία οποιουδήποτε είδους προκληθεί στον Χρήστη από αποτυχίες ή αποσυνδέσεις σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα που προκαλούν αναστολή, ακύρωση ή διακοπή της υπηρεσίας της Πύλης κατά τη διάρκεια της παροχής της ίδιας ή προηγουμένως.

bitcoinpedia. net αποκλείει, με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία, κάθε ευθύνη για ζημίες κάθε είδους που μπορεί να οφείλονται στην έλλειψη διαθεσιμότητας, συνέχειας ή ποιότητας της λειτουργίας του Ιστότοπου και του Περιεχομένου, στη μη εκπλήρωση της προσδοκίας χρησιμότητας που οι χρήστες μπορεί να έχουν αποδώσει στον Ιστότοπο και το Περιεχόμενο.

Η λειτουργία των Υπερσυνδέσμων που εμφανίζονται στον παρόντα Ιστότοπο είναι αποκλειστικά η ενημέρωση του χρήστη για την ύπαρξη άλλων Ιστότοπων που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με το θέμα. Οι εν λόγω Υπερσύνδεσμοι δεν συνιστούν καμία υπόδειξη ή σύσταση.

Τοbitcoinpedia.net δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο αυτών των συνδεδεμένων σελίδων, τη λειτουργία ή τη χρησιμότητα των Υπερσυνδέσμων ή το αποτέλεσμα αυτών των συνδέσμων, ούτε εγγυάται την απουσία ιών ή άλλων στοιχείων σε αυτές που μπορεί να προκαλέσουν αλλοιώσεις στο σύστημα του υπολογιστή του χρήστη (υλικό και λογισμικό), στα έγγραφα ή στα αρχεία, αποκλείοντας κάθε ευθύνη για ζημίες κάθε είδους που προκαλούνται στο χρήστη για το λόγο αυτό.

Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα δεν συνεπάγεται καμία υποχρέωση εκ μέρους της bitcoinpedia.net να ελέγχει την απουσία ιών, σκουληκιών ή άλλων επιβλαβών στοιχείων υπολογιστή. Εναπόκειται στον Χρήστη, σε κάθε περίπτωση, η διαθεσιμότητα κατάλληλων εργαλείων για την ανίχνευση και την απολύμανση των επιβλαβών προγραμμάτων υπολογιστή, επομένως, bitcoinpedia. net δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλματα ασφαλείας που μπορεί να προκύψουν κατά την παροχή της υπηρεσίας του Δικτυακού Τόπου, ούτε για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκληθούν στο σύστημα υπολογιστών του χρήστη ή τρίτων (υλικό και λογισμικό), στα αρχεία ή στα έγγραφα που είναι αποθηκευμένα σε αυτό, ως αποτέλεσμα της παρουσίας ιών στον υπολογιστή του χρήστη που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση με τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο του Διαδικτύου, της δυσλειτουργίας του προγράμματος περιήγησης ή της χρήσης ξεπερασμένων εκδόσεων αυτού.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΕΛΙΔΑΣ

Δεδομένου του δυναμικού και μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος των πληροφοριών και υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας, το bitcoinpedia.net καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, αλλά δεν εγγυάται την πλήρη ειλικρίνεια, ακρίβεια, αξιοπιστία, χρησιμότητα ή/και επικαιρότητα των Περιεχομένων. Οι πληροφορίες που περιέχονται στις σελίδες που απαρτίζουν την παρούσα Πύλη προορίζονται μόνο για ενημερωτικούς, συμβουλευτικούς, πληροφοριακούς και διαφημιστικούς σκοπούς.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η ιστοσελίδα bitcoinpedia.net αποκλείει κάθε ευθύνη για τις αποφάσεις που μπορεί να λάβει ο Χρήστης με βάση αυτές τις πληροφορίες, καθώς και για πιθανά τυπογραφικά λάθη που μπορεί να περιέχονται στα έγγραφα και τα γραφικά της Ιστοσελίδας. Οι πληροφορίες υπόκεινται σε πιθανές περιοδικές αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του περιεχομένου τους λόγω επέκτασης, βελτίωσης, διόρθωσης ή ενημέρωσης του περιεχομένου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Όλες οι ειδοποιήσεις και οι επικοινωνίες του bitcoinpedia.net προς τον Χρήστη που γίνονται με οποιοδήποτε μέσο θεωρούνται αποτελεσματικές για όλους τους σκοπούς.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Η παροχή της υπηρεσίας του Ιστότοπου και του Περιεχομένου είναι, κατ’ αρχήν, αόριστης διάρκειας. bitcoinpedia.net, ωστόσο, έχει το δικαίωμα να τερματίσει ή να αναστείλει την παροχή της υπηρεσίας του Ιστότοπου ή/και οποιουδήποτε από τα Περιεχόμενα ανά πάσα στιγμή. Όταν είναι εύλογα δυνατό, το bitcoinpedia.net θα ειδοποιεί εκ των προτέρων για τον τερματισμό ή την αναστολή της Ιστοσελίδας.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το bitcoinpedia. net έχει επίγνωση της σημασίας της προστασίας της ιδιωτικής ζωής των προσωπικών δεδομένων και, ως εκ τούτου, έχει εφαρμόσει πολιτική επεξεργασίας δεδομένων με στόχο την παροχή μέγιστης ασφάλειας κατά τη χρήση και τη συλλογή των δεδομένων αυτών, τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους ισχύοντες κανονισμούς επί του θέματος και την ανάδειξη της πολιτικής αυτής σε έναν από τους βασικούς πυλώνες της δράσης της οντότητας. Κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπο bitcoinpedia.net ενδέχεται να σας ζητηθούν προσωπικά δεδομένα μέσω διαφόρων εντύπων που παρέχονται για το σκοπό αυτό. Τα δεδομένα αυτά θα αποτελούν μέρος των σχετικών αρχείων ανάλογα με τον ειδικό και συγκεκριμένο σκοπό για τον οποίο συλλέγονται.

Επίσης, οι γενικοί όροι σύναψης συμβάσεων με τις υπηρεσίες του bitcoinpedia.net, περιέχουν τα χαρακτηριστικά και τη φύση της επεξεργασίας των δεδομένων που θα αναπτυχθούν από τις ίδιες σε περίπτωση σύναψης οποιασδήποτε από αυτές. Από την άλλη πλευρά, το bitcoinpedia.net έχει εφαρμόσει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την πρόληψη της απώλειας, της κατάχρησης, της αλλοίωσης, της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και της κλοπής των Προσωπικών Δεδομένων που ενδέχεται να παρέχουν οι ενδιαφερόμενοι ως αποτέλεσμα της πρόσβασης στα διάφορα τμήματα του ιστότοπου bitcoinpedia. net, εφαρμόζοντας τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται στο βασιλικό διάταγμα 1720/2007, της 21ης Δεκεμβρίου, με το οποίο εγκρίνονται οι κανονισμοί για την ανάπτυξη του οργανικού νόμου 15/1999, της 13ης Δεκεμβρίου, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Όλα τα πνευματικά δικαιώματα διατηρούνται από τους νόμους και τις διεθνείς συνθήκες περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται ρητά η αντιγραφή, αναπαραγωγή ή διάδοση, εν όλω ή εν μέρει, με οποιοδήποτε μέσο.