Juridisk meddelelse

Denne information fastsætter og regulerer de betingelser for brug, ansvarsbegrænsninger og forpligtelser, som brugere af webstedet, der er offentliggjort under domænenavnet bitcoinpedia.net, påtager sig og forpligter sig til at overholde.

BETINGELSER FOR BRUG

Den simple og blotte brug af webstedet giver brugeren af webstedet, hvad enten det er en fysisk eller juridisk person, ret til at benytte webstedet, og indebærer nødvendigvis fuld, fuldstændig og uforbeholden accept af hver enkelt af de bestemmelser og generelle betingelser, der er indeholdt i den juridiske meddelelse. Hvis brugeren ikke er indforstået med klausulerne og betingelserne for brug af denne juridiske meddelelse, skal han/hun afstå fra at bruge webstedet. Denne juridiske meddelelse kan ændres og opdateres, så den version, der offentliggøres af bitcoinpedia.net. kan være forskellig, hver gang brugeren har adgang til portalen. Derfor skal brugeren læse den juridiske meddelelse hver gang, han/hun tilgår siden.

Digennem webstedet giver bitcoinpedia.net brugerne adgang til og brug af forskelligt indhold, der er offentliggjort via internettet af bitcoinpedia.net eller af autoriserede tredjeparter.

Brugeren er forpligtet til og forpligter sig til at bruge webstedet og indholdet i overensstemmelse med gældende lovgivning, den juridiske meddelelse og enhver anden meddelelse eller vejledning, som brugeren får kendskab til, enten gennem denne juridiske meddelelse eller andre steder i indholdet, som udgør webstedet, samt i overensstemmelse med reglerne for sameksistens, moral og almindelig anerkendt god skik. Med henblik herpå accepterer og forpligter brugeren sig til IKKE at bruge noget af indholdet til ulovlige formål eller effekter, forbudt i den juridiske meddelelse eller ved lov, skadeligt for andres rettigheder og interesser, eller på nogen måde beskadige, deaktivere, overbelaste, forringe eller hindre den normale brug af indholdet, computerudstyr eller dokumenter, filer og alle former for indhold, der er gemt på computerudstyr, der ejes eller er indgået kontrakt med bitcoinpedia.net, andre brugere eller enhver internetbruger (hardware og software).

Brugeren accepterer og forpligter sig til ikke at overføre, sprede eller stille enhver form for materiale på webstedet til rådighed for tredjemand, såsom oplysninger, tekst, data, indhold, meddelelser, grafik, tegninger, lyd- og/eller billedfiler, fotografier, optagelser, software, logoer, varemærker, ikoner, teknologi, fotografier, software, links, grafisk design og kildekoder eller andet materiale, som han/hun har adgang til som bruger af webstedet, uden at denne liste er udtømmende. Ligeledes må brugeren i overensstemmelse med ovenstående ikke:

  • – Reproducere, kopiere, distribuere, stille til rådighed eller på anden måde offentligt formidle, omdanne eller ændre indholdet, medmindre der foreligger en udtrykkelig skriftlig tilladelse fra bitcoinpedia. net, som er ejer af de tilsvarende rettigheder, eller hvis dette er lovligt tilladt.
  • – Slet, manipuler eller på nogen måde ændre ophavsretten og andre data, der identificerer bitcoinpedia.net eller dets ejere af rettighederne, fingeraftryk og/eller digitale identifikatorer eller andre tekniske midler, der er etableret til deres genkendelse.

Brugeren skal afholde sig fra at opnå eller endog forsøge at opnå indholdet ved hjælp af andre midler eller procedurer end dem, der i givet fald er stillet til rådighed til dette formål eller er angivet til dette formål på de websider, hvor indholdet findes, eller generelt dem, der normalt anvendes på internettet til dette formål, forudsat at de ikke indebærer en risiko for beskadigelse eller deaktivering af webstedet og/eller indholdet.

INTELLEKTUELT EJENDOM

Alle varemærker, handelsnavne eller logoer af enhver art, der vises på webstedet, tilhører bitcoinpedia.net eller, hvor det er relevant, tredjeparter, der har godkendt deres brug, uden at det skal forstås sådan, at brugen af eller adgangen til portalen og/eller indholdet tillægger brugeren nogen rettighed over ovennævnte varemærker, handelsnavne og/eller logoer, og uden at det skal forstås sådan, at ingen af de udnyttelsesrettigheder, der eksisterer eller kan eksistere over nævnte indhold, er blevet overført til brugeren. Ligeledes er indholdet intellektuel ejendom af bitcoinpedia.net, eller tredjeparter, hvor det er relevant, derfor er de intellektuelle ejendomsrettigheder ejet af bitcoinpedia.net, eller tredjeparter, der har godkendt deres brug, som har eneret til at udnytte dem på enhver måde, og især retten til reproduktion, distribution, offentlig kommunikation og transformation. Uautoriseret brug af oplysningerne på dette websted samt enhver overtrædelse af bitcoinpedia.net’s eller tredjeparters intellektuelle eller industrielle ejendomsrettigheder, som er inkluderet i webstedet og som har overført indhold, vil give anledning til lovbestemt ansvar.

HYPERLINKS

De personer, der har til hensigt at oprette hyperlinks mellem deres websted og webstedet, skal overholde og overholde følgende betingelser:

  • – Der kræves ikke forudgående tilladelse, når hyperlinket kun giver adgang til hjemmesiden, men ikke må gengive den på nogen måde. Enhver anden form for hyperlink kræver udtrykkelig og utvetydig skriftlig tilladelse fra bitcoinpedia.net
  • – Der må ikke oprettes frames på websiderne eller på websiderne på bitcoinpedia.net
  • – Der må ikke fremsættes falske, unøjagtige eller stødende udsagn eller angivelser om bitcoinpedia. net, dets direktører, ansatte eller samarbejdspartnere, eller af de personer, der er relateret til webstedet af nogen grund, eller af brugerne af webstedet eller af det leverede indhold.
  • – Det skal ikke angives eller underforstået, at bitcoinpedia. net har godkendt hyperlinket, eller at det på nogen måde har overvåget eller påtaget sig det indhold, der tilbydes eller stilles til rådighed på den webside, hvor hyperlinket er oprettet.
  • – Den webside, hvor hyperlinket er oprettet, må kun indeholde det, der er strengt nødvendigt for at identificere hyperlinkets destination.
  • – Den webside, hvor hyperlinket er oprettet, må ikke indeholde oplysninger eller indhold, der er ulovligt, i strid med sædelighed og almindeligt accepterede gode skikke og offentlig orden, og må heller ikke indeholde indhold, der strider mod tredjemands rettigheder.

Webstedet indeholder links til produkter i forskellige leverandørers onlinebutikker. Specifikt er disse links tilknyttet Amazons affiliate program:

bitcoinpedia.net deltager i Amazon EU Associates Programme, et affiliate reklameprogram, der er designet til at give websteder mulighed for at tjene reklameafgifter ved at annoncere og linke til Amazon.es.

Affiliate programmer er aftaler, hvor webstedet modtager en lille provision, hver gang en bruger køber et produkt, som webstedet henviser til.

Affiliate-systemet har ingen indflydelse på den endelige pris på produktet for brugeren, prisen er den samme, uanset om du køber det via et link fra dette websted, eller om du køber det ved at gå direkte ind på webshoppen.

SIDENS TILGÆNGELIGHED

bitcoinpedia.net garantierer ikke, at der ikke vil være afbrydelser eller fejl i adgangen til webstedet, dets indhold, eller at det er opdateret, selv om det vil gøre sit bedste for at undgå, rette eller opdatere dem. Derfor er bitcoinpedia.net ikke ansvarlig for skader af nogen art forårsaget til brugeren som følge af fejl eller afbrydelser i telekommunikationsnetværk, der forårsager suspension, annullering eller afbrydelse af portaltjenesten under levering af samme eller tidligere.

bitcoinpedia. net udelukker, med de undtagelser, der er omhandlet i den gældende lovgivning, ethvert erstatningsansvar for skader af enhver art, der kan skyldes manglende tilgængelighed, kontinuitet eller kvalitet i driften af webstedet og indholdet, manglende opfyldelse af den forventning om nytteværdi, som brugerne måtte have tillagt webstedet og indholdet.

Funktionen af de hyperlinks, der findes på dette websted, er udelukkende at informere brugeren om eksistensen af andre websteder, der indeholder oplysninger om emnet. Disse Hyperlinks udgør ikke nogen forslag eller anbefaling.

bitcoinpedia.net er ikke ansvarlig for indholdet af disse linkede sider, Hyperlinks’ funktion eller anvendelighed eller resultatet af disse links, og garanterer heller ikke for fraværet af virus eller andre elementer i dem, der kan forårsage ændringer i brugerens computersystem (hardware og software), dokumenter eller filer, og udelukker ethvert ansvar for skader af enhver art, som brugeren påføres af denne grund.

Access til webstedet indebærer ikke nogen forpligtelse for bitcoinpedia.net til at kontrollere, at der ikke findes virus, orme eller andre skadelige computerelementer. Det er op til brugeren, under alle omstændigheder, tilgængeligheden af passende værktøjer til detektion og desinfektion af skadelige computerprogrammer, derfor bitcoinpedia. net er ikke ansvarlig for eventuelle sikkerhedsfejl, der kan opstå under leveringen af tjenesten på webstedet, eller for eventuelle skader, der kan opstå på brugerens eller tredjemands computersystem (hardware og software), filer eller dokumenter, der er gemt deri, som følge af tilstedeværelsen af virus i brugerens computer, der bruges til at oprette forbindelse til tjenesterne og indholdet på nettet, en fejlfunktion i browseren eller brugen af forældede versioner af samme.

SIDEKVALITET

I betragtning af det dynamiske og skiftende miljø for de oplysninger og tjenester, der leveres via webstedet, gør bitcoinpedia.net sit bedste, men garanterer ikke for indholdets fuldstændige sandfærdighed, nøjagtighed, pålidelighed, anvendelighed og/eller aktualitet. Oplysningerne på de sider, der udgør denne portal, er udelukkende til orientering, rådgivning, oplysning og reklame.

BEGRÆNSNING AF ANSVAR

bitcoinpedia.net udelukker ethvert ansvar for de beslutninger, som brugeren måtte træffe på baggrund af disse oplysninger, samt for eventuelle trykfejl, der kan være indeholdt i dokumenter og grafik på webstedet. Oplysningerne er underlagt mulige periodiske ændringer uden forudgående varsel af indholdet på grund af udvidelse, forbedring, rettelse eller opdatering af indholdet.

MEDDELELSER

Alle meddelelser og meddelelser fra bitcoinpedia.net til brugeren, der foretages af bitcoinpedia.net på nogen måde, skal anses for at være effektive til alle formål.

Indholdets uopsigelighed

Tjenesten på webstedet og indholdet er i princippet af ubestemt varighed. bitcoinpedia.net har dog ret til at opsige eller suspendere tjenesten på webstedet og/eller indholdet til enhver tid. Når det er rimeligt muligt, vil bitcoinpedia.net give forudgående meddelelse om ophør eller suspension af webstedet.

BESKYTTELSE AF PERSONLIGE DATA

bitcoinpedia. net er bevidst om vigtigheden af privatlivets fred for personoplysninger og har derfor indført en databehandlingspolitik, der har til formål at give maksimal sikkerhed i forbindelse med brugen og indsamlingen af sådanne oplysninger, at sikre overholdelse af gældende regler på området og at gøre denne politik til en af de grundlæggende søjler i enhedens handlemuligheder. Når du surfer på bitcoinpedia.net-webstedet , kan du blive bedt om personlige oplysninger via forskellige formularer, der er beregnet til dette formål. Sådanne data vil være en del af de relevante filer afhængigt af det specifikke og specifikke formål, som de indsamles til.

Der er også de generelle betingelser for indgåelse af kontrakter om bitcoinpedia.net,s tjenester, der indeholder karakteristika og arten af den behandling af data, der vil blive udviklet af samme i tilfælde af, at nogen af dem er indgået kontrakt. På den anden side har bitcoinpedia.net implementeret de nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at forhindre tab, misbrug, ændring, uautoriseret adgang og tyveri af personlige data, som interesserede parter kan give som følge af adgang til de forskellige dele af hjemmesiden bitcoinpedia. net ved at anvende de sikkerhedsforanstaltninger, der er omhandlet i kongeligt dekret 1720/2007 af 21. december, som godkender bestemmelserne om udvikling af den organiske lov 15/1999 af 13. december om beskyttelse af personoplysninger.

Alle ophavsrettigheder er forbeholdt i henhold til lovgivningen og internationale traktater om intellektuel ejendomsret. Det er udtrykkeligt forbudt at kopiere, reproducere eller formidle hele eller dele af webstedet på nogen måde.