Правно уведомление

Тази информация определя и урежда условията за използване, ограниченията на отговорността и задълженията, които потребителите на уебсайта, публикуван под името на домейна bitcoinpedia.net, поемат и се задължават да спазват.

Условия за използване

Простото и обикновено използване на Сайта дава право на потребителя на Сайта, независимо дали е физическо или юридическо лице, и задължително предполага пълно, цялостно и безрезервно приемане на всяка една от клаузите и общите условия, включени в Правното уведомление. Ако Потребителят не е съгласен с клаузите и условията за използване на настоящото правно известие, той/тя трябва да се въздържа от използването на Сайта. Това правно уведомление подлежи на промени и актуализации, така че версията, публикувана от bitcoinpedia.net., може да се различава всеки път, когато потребителят получи достъп до портала. Ето защо Потребителят трябва да прочете Правното известие всеки път, когато влиза в Страницата.

Чрез Сайта bitcoinpedia.net предоставя на Потребителите достъп и използване на различно съдържание, публикувано в интернет от bitcoinpedia.net или от упълномощени трети страни.

Потребителят е длъжен и се задължава да използва Сайта и Съдържанието в съответствие с действащото законодателство, Правното известие и всяко друго известие или указание, което му е станало известно чрез това правно известие или на друго място в Съдържанието, което съставлява Сайта, както и с правилата за съвместно съществуване, морала и общоприетите добри обичаи. За тази цел Потребителят се съгласява и се задължава да НЕ използва каквото и да е от Съдържанието за незаконни цели или ефекти, забранени от Правното известие или от закона, увреждащи правата и интересите на други лица, или по какъвто и да е начин да уврежда, изключва, претоварва, влошава или възпрепятства нормалното използване на Съдържанието, компютърното оборудване или документи, файлове и всякакъв вид съдържание, съхранявани на компютърно оборудване, притежавано или наето от bitcoinpedia.net, други Потребители или всеки интернет потребител (хардуер и софтуер).

Потребителят се съгласява и се задължава да не предава, разпространява или предоставя на трети лица какъвто и да е вид материал, съдържащ се на Сайта, като информация, текст, данни, съдържание, съобщения, графики, рисунки, звукови и/или графични файлове, снимки, записи, софтуер, лога, търговски марки, икони, технологии, снимки, софтуер, връзки, графичен дизайн и изходни кодове, както и всякакви други материали, до които има достъп като потребител на Сайта, без този списък да е изчерпателен. Също така, в съответствие с горното, Потребителят няма право да:

  • – Възпроизвежда, копира, разпространява, предоставя или по какъвто и да е друг начин публично съобщава, преобразува или променя Съдържанието, освен с изричното писмено разрешение на bitcoinpedia. net, който е собственик на съответните права, или ако това е позволено по закон.
  • – Изтриване, манипулиране или промяна по какъвто и да е начин на авторските права и други данни, идентифициращи запазването на правата на bitcoinpedia.net или на неговите собственици, пръстовите отпечатъци и/или цифровите идентификатори или други технически средства, създадени за тяхното разпознаване.

Потребителят трябва да се въздържа от получаване или дори от опит за получаване на Съдържанието чрез използване на средства или процедури, различни от тези, които, според случая, са били предоставени за тази цел или са били посочени за тази цел на уебстраниците, където се намира Съдържанието, или, като цяло, тези, които обикновено се използват в интернет за тази цел, при условие че те не водят до риск от увреждане или изключване на Сайта и/или Съдържанието.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Всички търговски марки, търговски наименования или лога от всякакъв вид, които се появяват на Сайта, са собственост на bitcoinpedia.net или, когато е необходимо, на трети страни, които са разрешили използването им, без да се разбира, че използването или достъпът до Портала и/или Съдържанието предоставя на Потребителя каквито и да било права върху гореспоменатите търговски марки, търговски наименования и/или лога, и без да се разбира, че нито едно от правата на експлоатация, които съществуват или могат да съществуват върху споменатото Съдържание, не е прехвърлено на Потребителя. По същия начин Съдържанието е интелектуална собственост на bitcoinpedia.net или на трети страни, когато е необходимо, следователно правата на интелектуална собственост са собственост на bitcoinpedia.net, или на трети страни, които са разрешили използването им, които имат изключителните права да ги използват по всякакъв начин и по-специално правата на възпроизвеждане, разпространение, публична комуникация и преобразуване. Неразрешеното използване на информацията, съдържаща се в този уебсайт, както и всяко нарушение на правата на интелектуална или индустриална собственост на bitcoinpedia.net или на трети страни, включени в сайта, които са прехвърлили съдържанието, ще доведе до законово установените отговорности.

Хипервръзки

Лицата, които възнамеряват да създадат хипервръзки между своя уебсайт и Сайта, трябва да спазват и да се съобразяват със следните условия:

  • – Не се изисква предварително разрешение, когато хипервръзката позволява само достъп до началната страница, но не може да я възпроизвежда по никакъв начин. Всяка друга форма на хипервръзка изисква изричното и недвусмислено писмено разрешение на bitcoinpedia.net
  • – Не се създават рамки с уебстраниците или на уебстраниците на bitcoinpedia.net
  • – Не се правят неверни, неточни или обидни изявления или указания за bitcoinpedia. net, на неговите директори, служители или сътрудници, или на лицата, които са свързани с Уебсайта по някаква причина, или на потребителите на Уебсайта, или на предоставеното съдържание.
  • – Не може да се твърди или предполага, че bitcoinpedia. net е разрешила хипервръзката или че е контролирала или приемала по какъвто и да е начин съдържанието, предлагано или предоставяно на уебстраницата, на която е създадена хипервръзката.
  • – Уебстраницата, на която е създадена хипервръзката, може да съдържа само това, което е строго необходимо за идентифициране на местоназначението на хипервръзката.
  • – Уебстраницата, на която е създадена хипервръзката, не трябва да съдържа информация или съдържание, което е незаконно, противоречи на морала и общоприетите добри обичаи и обществения ред, както и не трябва да съдържа съдържание, което нарушава правата на трети лица.

Уебстраницата включва връзки към продукти в онлайн магазините на различни доставчици. По-конкретно, тези връзки са свързани с партньорската програма на Amazon:

bitcoinpedia.net е участник в програмата на Amazon EU Associates, партньорска рекламна програма, създадена с цел да осигури средства за сайтовете да печелят рекламни такси чрез рекламиране и свързване с Amazon.es.

Афилиейт програмите са споразумения, при които уебсайтът получава малка комисиона всеки път, когато потребител закупи продукт, посочен от уебсайта.

Афилиейт системата не оказва влияние върху крайната цена на продукта за потребителя, цената е една и съща, ако го закупите чрез връзка от този уебсайт или ако го закупите чрез директен достъп до онлайн магазина.

ДОСТЪПНОСТ НА СТРАНИЦАТА

bitcoinpedia.net не гарантира, че няма да има прекъсвания или грешки в достъпа до Сайта, неговото Съдържание, нито че то е актуално, въпреки че ще положи всички усилия да ги избегне, коригира или актуализира. Поради това bitcoinpedia.net не носи отговорност за каквито и да било щети от всякакъв вид, причинени на потребителя в резултат на повреди или прекъсвания в телекомуникационните мрежи, които причиняват спиране, отмяна или прекъсване на услугата на портала по време на предоставянето на същата или преди това.

bitcoinpedia. net изключва, с изключенията, предвидени в действащото законодателство, всякаква отговорност за вреди от какъвто и да е вид, които могат да се дължат на липсата на достъпност, непрекъснатост или качество на работата на Сайта и Съдържанието, на несбъдването на очакванията за полезност, които потребителите може да са възложили на Сайта и Съдържанието.

Функцията на хипервръзките, които се появяват на този Сайт, е единствено да информира потребителя за съществуването на други уебсайтове, които съдържат информация по темата. Тези хипервръзки не представляват никакво предложение или препоръка.

bitcoinpedia.net не носи отговорност за съдържанието на тези страници, за функционирането или полезността на хипервръзките или за резултата от тези връзки, нито гарантира липсата на вируси или други елементи в тях, които могат да причинят промени в компютърната система (хардуер и софтуер), документите или файловете на потребителя, като изключва всякаква отговорност за вреди от всякакъв вид, причинени на потребителя по тази причина.

Достъпът до Сайта не предполага никакво задължение от страна на bitcoinpedia.net да контролира отсъствието на вируси, червеи или други вредни компютърни елементи. Във всеки случай от потребителя зависи наличието на подходящи инструменти за откриване и дезинфекция на вредни компютърни програми, следователно bitcoinpedia. net не носи отговорност за евентуални грешки в сигурността, които могат да възникнат по време на предоставянето на услугата на сайта, нито за евентуални щети, които могат да бъдат причинени на компютърната система на потребителя или на трети лица (хардуер и софтуер), на файловете или документите, съхранявани в нея, в резултат на наличието на вируси в компютъра на потребителя, използван за връзка с услугите и съдържанието на уебсайта, на неизправност на браузъра или на използването на остарели версии на същия.

КАЧЕСТВО НА СТРАНИТЕ

С оглед на динамичната и променяща се среда на информацията и услугите, предоставяни чрез Сайта, bitcoinpedia.net полага максимални усилия, но не гарантира пълната истинност, точност, надеждност, полезност и/или навременност на Съдържанието. Информацията, съдържаща се в страниците, които съставляват този портал, е само за информационни, консултативни, информационни и рекламни цели.

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

bitcoinpedia.net изключва всякаква отговорност за решенията, които Потребителят може да вземе въз основа на тази информация, както и за евентуални печатни грешки, които могат да се съдържат в документите и графиките на Сайта. Информацията подлежи на възможни периодични промени без предварително уведомяване за нейното съдържание поради разширяване, подобряване, коригиране или актуализиране на съдържанието.

УВЕДОМЛЕНИЯ

Всички уведомления и съобщения от bitcoinpedia.net до Потребителя, направени по какъвто и да е начин, се считат за ефективни за всички цели.

ДЕЙСТВИЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО

Предоставянето на услугата на Сайта и Съдържанието е по принцип безсрочно.Въпреки това bitcoinpedia.net има право да прекрати или спре предоставянето на услугата на Сайта и/или на което и да е от Съдържанието по всяко време. Когато това е разумно възможно, bitcoinpedia.net ще уведоми предварително за прекратяването или спирането на Сайта.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

bitcoinpedia. net осъзнава важността на неприкосновеността на личните данни и поради това прилага политика за обработване на данни, насочена към осигуряване на максимална сигурност при използването и събирането на такива данни, гарантиране на спазването на действащите разпоредби по темата и превръщането на тази политика в един от основните стълбове на дейността на организацията. Докато разглеждате уебсайта bitcoinpedia.net , може да ви бъдат поискани лични данни чрез различни формуляри, предоставени за тази цел. Такива данни ще бъдат част от съответните файлове в зависимост от конкретната и специфична цел, за която се събират.

Общите условия за сключване на договори за услугите на bitcoinpedia.net, съдържат характеристиките и естеството на обработката на данни, които ще бъдат разработени от същите в случай, че се сключи договор за някоя от тях. От друга страна, bitcoinpedia.net е въвела необходимите технически и организационни мерки за предотвратяване на загубата, злоупотребата, промяната, неоторизирания достъп и кражбата на лични данни, които заинтересованите страни могат да предоставят в резултат на достъпа до различните раздели на уебсайта bitcoinpedia. net, прилагайки мерките за сигурност, предвидени в Кралски указ 1720/2007 от 21 декември, с който се одобрява правилникът за развитие на Органичен закон 15/1999 от 13 декември за защита на личните данни.

Всички авторски права са запазени от законите и международните договори за интелектуална собственост. Копирането, възпроизвеждането или разпространението, изцяло или частично, по какъвто и да е начин е изрично забранено.